Installationsvejledning til regnvandstanke

Installationsvejledning til regnvandstanke

Når vi sender en regnvandstank, så vil du naturligvis altid modtage en installationsvejledning til regnvandstanke, med udførlig grave- og montagevejledning og naturligvis på dansk.
Vi har samme installationsvejledning til regnvandstanke på tysk og engelsk, hvis du skulle have behov for det.
De vigtigste elementer i vejledningen til dit regnvandsanlæg kan du finde herunder.

Nedgravning

Vi anbefaler at grave regnvandstanken ned i haven, så tæt på huset som muligt, sådan at rørføringen bliver så kort som mulig fra regnvandstank til husvandværk.
Nedgravningen sikrer at regnvandet kan holdes på en temp. under 10 grader og dermed ingen bakterievækst.
Når der ikke kommer sollys til regnvandet, undgår du desuden opformering af alger

Hvis muligt, sørg for at der er fald på tagrenderne i retning af regnvandstankens placering, derved sparer du gravearbejde med afløbsrørene i jorden, afløbsrørene i jorden skal nemlig ligge med 20 ‰ fald, eller 1 cm pr. meter hen mod regnvandsbeholderen.
Vær opmærksom på at indløb i regnvandstanken er placeret ca 22 cm under jordniveau, du vil mange gange have behov for en forhøjerring eller en skakt for at få dybde nok på regnvandsbeholderen.

Regnvandstanken bør placeres i frostfri dybde når der er tale om regnvandsanlæg til brug ved toiletskyl og tøjvask og overkant tank (ikke låg) skal være 75 cm under jordoverfladen.
Rørene der fører til regnvandsbeholderen bør have en jorddækning på min. 20 cm.

Drop din sandfangsbrønd

Der bør ikke etableres sandfangsbrønd mellem nedløbsrør og regnvandsbeholder, da vandet i perioder uden nedbør vil stå og rådne i sandfangsbrønden.
Prøv at forestil dig stillestående vand i en spand eller en balje der er fyldt med blade.
Lugten fra denne proces komme med i tanken ved næste regnskyl og den lugt kan være svær at få ud af din regnvandsbeholder igen.

Trækrør fra regnvandstank til husvandværk

Er det et regnvandsanlæg til toiletskyl og tøjvask, så husk at anlægge et ekstra 110 mm kloakrør fra regnvandsbeholderen og hen til huset.
Dette skal du bruge til at trække sugeslange i, sammen med tomføleren til husvandværket.
Vi anbefaler et 110 mm kloakrør, det passer i hullerne på regnvandstanken og det giver god plads til følerledning og den 32 mm sugeslange der skal føres i røret.
Brug altid 2 x 45° bøjninger når du laver trækrøret til dit regnvandsanlæg til hus.
Det er nemmere at skubbe sugeslangen igennem et 90 graders knæk, hvis du bruger 2 bøjninger, i stedet for en bøjning på 88 grader.
Af samme årsag anbefaler vi også altid at bruge 110 mm kloakrør, i stedet for et trækrør som nogen anbefaler, pga. fleksibiliteten.
Vores mangeårige erfaring fortæller os at den mest brugervenlige løsning er kloakrør.
Det gør det nemmere at trække rør og ledninger frem og tilbage mange år frem.

Overløb fra regnvandstank

Der skal altid etableres overløb fra en regnvandstank, f.eks. til faskine eller regnvandsbed. Dette overløb bør altid forsynes med vandlås for at undgå lugtgener i regnvandstanken. Læs mere om etablering af faskiner her.
Er der høj grundvandsstand skal regnvandstankens opdrift sikres, f.eks. ved et grundvandsventilsæt, eller det kan gøres ved at lægge en betonplade i jorden på begge sider af regnvandsbeholderen og lægge et nylonbånd over tanken og fastgøre dette i begge betonplader, evt. kan håndtagene i begge sider af regnvandstanken anvendes til fastgørelse.
Du kan også anvende et komplet forankringssæt til regnvandstanke.
Man kan med fordel vælge en flad regnvandstank, gravedybden for denne vil være under det halve.

Placering af regnvandstank på grunden

Regnvandstanken bør placeres 2 meter fra vej og skel og altid placeres i forhold til regler om opgravning ved fundamenter – desuden væk fra tung trafik, da den kun er sikret til let trafik.
Hvis en regnvandstank skal placeres, hvor der er kørende trafik, anbefaler vi en farbar udgave, der tåler hjullast op til 600 kg. Ved tungere trafik anbefaler vi at støbe et betondæksel i jorden over regnvandstanken.

Placering af regnvandstank i kælder

En regnvandsbeholder kan desuden placeres i et frostfrit rum, f.eks. med en kældertank til regnvand, hvor der kan være en fordel i forhold til rørføringen, eller hvis man ikke ønsker at grave i en etableret befæstning med f.eks. fliser.
Denne løsning fylder meget og må højst udsættes for 18 graders varme og kælderen skal sikres mod oversvømmelse via gulvafløb.

Husvandværk til regnvandstank

Har du et regnvandsanlæg til toiletskyl og tøjvask, så bør husvandværket placeres på en ydervæg, hvis det er muligt.
Husvandværket støjer naturligvis lidt når det kører, men sidder husvandværket på en ydervæg, så vil du opleve langt færre vibrationer, end når husvandværket sidder på en indervæg af f.eks. gips.

Er der et kommunalt krav om at der skal sættes vandmålere op, så anbefaler vi at der sættes en vandmåler på ledningen fra den offentlige vandforsyning der supplerer pumpen, for at vide hvor meget offentligt vand der bruges og desuden en vandmåler placeret på strengen til toiletter/tøjvask der måler det samlede forbrug af vand.
De to tal trukket fra hinanden giver forbruget af regnvand.
Der må aldrig KUN sættes måler på efter pumpen, derved får du målt både offentligt vand ind i pumpen og vand ud fra pumpen og du får ikke det rigtige billede af hvor meget vandværksvand du evt. har brugt.

Gravearbejde må man udføre selv, men husk at frakobling fra kloaknettet skal være en aut. kloakmester og tilslutningen i huset skal foretages af en aut. VVS-installatør.

Principtegning regnvandsanlæg hus, del af installationsvejledning til regnvandstanke