Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for RegnvandsTanken ApS – i det efterfølgende kaldet RVT.

Generelt om salgs og leveringsbetingelser for RVT:
Betingelserne udgør sammen med RVT’s tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om RVT’s salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til køberen (”Aftalegrundlaget”). Køberens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til RVT udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

Tilbud afgivet af RVT er bindende i 21 dage med mindre andet fremgår skriftlig. Endelig og bindende aftale mellem RVT og køber er indgået, når køber inden ovennævnte frist har fremsendt skriftlig accept i overensstemmende med det af RVT afgivne tilbud.

Såfremt køber alene accepterer det af RVT afgivne tilbud mundtligt inden for ovennævnte frist, er RVT og køber enige om, at bindende aftale først er indgået mellem parterne, når køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra RVT, og med det indhold denne har, med mindre køber inden 3 dage efter ordrebekræftelsens modtagelse fremsætter skriftlig indsigelse over for denne.

Hvis RVT’s bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med køberens ordre eller Aftalegrundlaget, og køberen ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal køberen meddele det til RVT skriftligt senest 4 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er køberen bundet af ordrebekræftelsen.

Specifikationer på hjemmesider, i brochurer, brugsanvisninger, prislister m.m. er ikke bindende for konkrete tilbud/ordrebekræftelser, men er alene vejledende og kan når som helst og uden varsel, ændres af RVT.

RVT kan ikke garantere brugervejledninger og teknisk dokumentation forefindes på dansk.

Bistand ydet af RVT til køber eller tredjemand med hensyn til teknisk rådgivning, mængdeberegninger, korrekt brug og behandling af produkter er, med mindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt, en vederlagsfri serviceydelse, for hvilken RVT ikke kan drages til ansvar.

Køberen må sikre sig at have modtaget fornødne vejledninger med hensyn til de købte varers rette brug, oplagring og vedligeholdelse m.v. Savnes vejledning, må denne straks indhentes hos RVT.

Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende materiellet eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftales indgåelse overlades fra RVT til køber eller tredjemand, tilhører RVT, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Modtagne tegninger, tekniske dokumenter eller anden teknisk information kan ikke uden skriftligt samtykke fra RVT anvendes til andre formål end montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse af materialet. Uden samtykke fra RVT må det nævnte materiale ikke herudover anvendes, kopieres, re produceres, overgives eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kundskab.

Priser

Alle leveringer sker, med mindre anden aftale foreligger, til de på leveringsdagen gældende priser. Angivne priser er ekskl. moms ab lager. Køber kan ikke reklamere over prisstigninger, som skyldes omkostningsstigninger fremkaldt af øgede eller ændrede told- og afgiftssatser, myndighedsindgreb, valutakursændringer, fragtrater, prisforhøjelser fra leverandør, eller ekstraordinære vareprisstigninger i Danmark eller udland, såfremt de nævnte prisstigninger indtræffer efter indgåelsen af bindende aftale mellem parterne.

Betaling

RVT’s betalingsbetingelser er netto kontant fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt i samhandelsaftale, tilbud eller ordrebekræftelse. Såfremt betalinger ikke er RVT i hænde senest 5 hverdage efter, pålægges et rykkergebyr på 100 kr.
Overskridelse af de anførte betalingsbetingelser medfører pligt til at betale rente på 1,3 % pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb inkl. påløbne renter. Ethvert modtaget beløb dækker forlods morarenter og derefter hovedstol af gælden til RVT med afskrivning på ældste fakturaer først.

Ejendomsforbehold

RVT forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil fuld og hel betaling har fundet sted.

Levering

Levering sker ab lager for købers regning og risiko, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Fragtfrie leveringer sker til købers adresse eller på det af køber anviste sted i Danmark. Ved levering pr. bil leveres varerne uaflæsset på fast vej så nær destination som efter befragters skøn er forsvarligt. Køber stiller mandskab og materiel til rådighed for aflæsning. Er aflæsning ikke afsluttet inden 1 time efter bilens ankomst til pladsen, debiteres overskydende tid til køber. Er der ingen til at modtage varerne på leveringsstedet, kan RVT enten for købers regning og risiko foranledige varerne aflæsset eller tage varerne med retur og afkræve returfragt samt lagerleje for opbevaringen og efterfølgende fragtomkostninger. I begge tilfælde henstår varerne for købers regning og risiko.

Forsinkelse

Oplyste leveringstider er omtrentlige. Såfremt den angivne leveringstid overskrides med mere end 30 dage, er køber berettiget til at hæve aftalen. Ingen forsinkelse fra RVT giver køber ret til at kræve skadeserstatning, ej heller i tilfælde hvor køber vælger at hæve aftalen, og dette gælder uanset forsinkelsens årsag og varighed.

Returnering af leverede varer eller ab lager.

Leverede eller afhenteede varer tages ikke retur, medmindre der træffes udtrykkelig skriftlig aftale om returneringsret. Er returneringsret aftalt, skal returnering ske fragtfrit til et af RVT anvist sted. Kun ubrugte og ubeskadigede varer i original og intakt emballa¬ge tages retur.

Reklamationer

Der ydes 1 års reklamationsret på produkter købt hos RVT, der dækker fabrikationsfejl og materialefejl. Undtaget heraf er reservedele, der betegnes som sliddele. Reklamationsretten bortfalder ved fejl, som skyldes forhold forårsaget af kunden, uheld, misbrug af varen, forkert betjening, ringe vedligehold eller vold. F.eks. manglende rensning eller forkert brug af varen. Reklamationsretten omfatter ikke montering og service.

Ved levering påhviler det køber at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af de leverede varer. Kvittering på fragtbrev for varernes modtagelse uden forbehold eller anmærkning er bevis for, at disse ikke er behæftede med synlige mangler ved leveringen.

Konstateres der ved undersøgelsen kvantitative eller kvalitative mangler, skal køber give RVT skriftlig meddelelse herom inden 6 dage. Undlader køber dette, kan køber ikke senere påberåbe sig mangler, som er eller burde være opdaget ved undersøgelsen. Mangler, der ikke kunne opdages ved undersøgelsen, skal meddeles RVT straks efter de konstateres, idet køber i modsat fald mister sin ret til at påberåbe sig sådanne skjulte mangler. Har køber ikke inden 1 år efter varens overgivelse til denne meddelt RVT, at køber vil påberåbe sig en skjult mangel, kan køber ikke senere gøre denne gældende, medmindre RVT skriftligt har påtaget sig at indestå for varen i længere tid.

Fejl eller mangler i en leverance berettiger aldrig køber til at ophæve aftalen og/eller at kræve erstatning af RVT. RVT er berettiget til at vælge mellem afhjælpning af manglen evt. ved omlevering eller ydelse af forholdsmæssigt afslag i prisen. Under ingen forhold påtager RVT sig at erstatte noget indirekte tab, såsom driftstab, tabt avance, dagbøder eller lignende.

For leverancer i Danmark til statsligt og statsstøttet byggeri samt til byggeri, hvorom særlig skriftlig aftale er indgået, leveres efter gældende regler på leveringstidspunktet. Såfremt der er reklameret rettidigt, kan køber, hvis der er tale om væsentlige mangler, kræve omlevering. Sker omlevering ikke inden rimelig tid, kan køber hæve aftalen.
Ved køb af produkter, som tilsluttes andre produkter eller installationer, påhviler det køberen at tilsikre, at disse tilsluttede produkter eller installationer lever op til de specifikationer, der er angivet i RVT’s manualer og/ eller produktbeskrivelser. Såfremt det ikke er tilfældet, bortfalder reklamationsretten.

RVT afholder ikke omkostninger til udskiftning eller montage af produkter eller reservedele i tilfælde af reklamation.

Produktansvar

RVT er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som sker, alt imens materialet er i købers besiddelse. RVT er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår. RVT er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. RVT og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgift, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

I det omfang RVT er erstatningsansvarlig som følge af produktansvar, kan RVT under ingen omstændigheder blive erstatningsansvarlig for et større beløb end købesummen for de pågældende produkter.

Immaterielle rettigheder

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører RVT.

Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, kan RVT for egen regning: (I) sikre køberen ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (II) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (III) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (IV) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 25 % pr. år siden leveringen. Køberen har ikke andre rettigheder i anledning af produkters, reservedeles eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

Force majeure

RVT er kun ansvarlig for misligholdelse af kontrakten, såfremt misligholdelsen ikke skyldes force majeure.

Force majeure omfatter ethvert forhold, som hindrer opfyldelse af den mellem RVT og kunden indgåede aftale, som RVT ikke har kontrol over, herunder blandt andet krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, herunder strejker og lockout hos leverandører af råvarer, varer eller tjenesteydelser til RVT samt hos RVT, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af RVT eller dennes leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmulighede, leverandørers misligholdelse af kontrakter, import/eksport forbud, pandemier etc.

RVT har i tilfælde af force majeure valget mellem 1: at annullere handlen eller en del af denne uden at RVT derved bliver erstatningsansvarlig over for kunden, eller 2: at levere det aftalte produkt inden rimelig tid og uden ophør,efter hindringen for aftalens opfyldelse er ophørt.

Tvister

Enhver uoverensstemmelse med reference til parternes aftale indgået på vilkår som ovenfor fastsat skal afgøres efter dansk ret og skal for underretssagers vedkommende indbringes for Retten i Odense og for landsretssagers vedkommende for Østre Landsret som aftalt værneting.

Tal med en ekspert

Vi er lige her...

– og vi har både tid og lyst til at høre om dit projekt.

RSS FeedPersondatapolitikHandelsbetingelser

© 2024 REGNVANDSTANKEN — Designed by DAN®